اصل دوم توسعه فردی – عزت نفس

در این دوره شما متوجه می شوید که دلیل اضطراب ها و ترس های شما در مواجه با مشتریان چیست؟ چرا نمی توانید کسب تارگت فروش را برای خود متصور شوید؟ چرا اهداف بزرگ و منحصر به فردی برای خود ندارید؟ چگونه برخی فروشنده ها طوری رفتار می کنند که انگار هنر فروشندگی در خون آنها جاریست؟ چطور باورهای سازنده فروش را متحول می کند؟ چطور به آنچه هستید افتخار کنید؟