اصل اول توسعه فردی – خودشناسی

در این دوره تیپ شخصیتی خود را می شناسید، متوجه نقاط ضعف و قوت خود می شوید و پی به قضاوت های اشتباه خود راجب مشتریان و دیگر تیپ های شخصیتی می برید. با شناخت 16 تیپ شخصیتی درک خواهید کرد دیگران بد، خشک، نچسب و یا… نیستند بلکه فقط با شما متفاوتند. شما قادر خواهید شد به این تفاوت ها احترام بگذارید و در پی آن روابط موثر بهتری ایجاد نمایید.